സൗജന്യ സ്പെഷ്യലിറ്റി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ‘ആരോഗ്യ ജാഗ്രത’ ബോധവൽ കരണവും

ദേശീയ നഗരാരോഗ്യ ദൗത്യം പദ്ധതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെയും MASC ക്ലബ് മാരിയാടിന്റെയും നേത്രത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സൗജന്യ സ്പെഷ്യലിറ്റി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ‘ആരോഗ്യ ജാഗ്രത’ ബോധവൽ

Read more

മരിയാട്‌ ക്ലബ് ബോധവത്കരണ കാമ്പയിൻ .

മരിയാട്‌ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിൻറെ “ആരോഗ്യ വിഷൻ 2017 ” ശുചിത്വ ബോധവത്കരണ കാമ്പയിൻ സമാപിച്ചു . സമാപന സമ്മേളനം മഞ്ചേരി നഗരസഭ ചെയർ പേഴ്സൺ

Read more